Dictionary

All parts in a classical movement

All pictures are taken using inexpensive flea-market and sceleton watches. As an amateur don’t start with your new watch!

Click a picture!

Svenskt namn

Ref

No

Svensk beskrivning

English name

Deutscher Name

Nom français

Pictures, not in scale

Balans

720

Oscillerande hjul vilket styr verkets takt i samverkan med spiralen och därmed ger rätt tid. Kallas även oro.

Balance

Unruh

Balancier


Balansklove

121

Håller det övre lagret för balansaxeln

Balance cock

Unruhkloben

Coq de Balancier


Balansbom

723

Den axel i viken balansen är fastsatt. Axeln är ofta lagrad med motstenar och stötskydd t ex Incabloc.

Balance staff

Unruhwelle

Axe de balancier


Fjäderhus

182

Består av drivfjäder i en trumma och ett hjul vilket driver centrumhjulets driv.

Barrel

Federhaus

Barillet


Fjäderhusbom

195

Centrum i fjäderhuset varpå drivfjädern lindas vid uppdragning kallas även fjäderhusaxel.

Barrel arbor

Felerwelle

Arbre de barillet


Fjäderhusbrygga

105

Håller det övre lagret för fjäderhuset.

Barrel Bridge

Federhaus-brucke

Pont de barillet


 

Minutrör 

240

Ihålig axel på vilken minutvisaren är monterad. Minutröret är oftast pressat med friktion mot centrumhjulets axel. På detta sätt kan visarna ställas, dvs verket frikopplas genom att minutröret slirar på centrumaxeln.

Cannon Pinion

Minutenrohr

Chaussée


Motsten, övre

315

 Den flata stenen mot vilken en axel är axiellt lagrad.

Cap jewel (top)

(End stone)

Deckstein-plättchen

Plaque de contre-pivot empierrée


Motsten, undre

332

Den flata stenen mot vilken en axel är axiellt lagrad.

Cap jewel (bottom)

(End stone)

Deckstein-plättchen

Plaque de contre-pivot empierrée


Centrumhjul

201

 

 

Drivs av fjäderhushjulet och driver i sin tur transporthjulets driv. Minutröret är fästat på centrumhjulets axel.

 

 

Center Wheel (2nd)

Minutenrad

Roue de centre


Spärrhake

425

Spärr som förhindrar att drivfjädern laddar ur sig då den är uppdragen, spärren hålls inne med hjälp av en spärrfjäder mot spärrhjulet. 

Click

Sperrkegel

Cliquet


Spärrfjäder

430

Fjädern som trycker in spärrhaken i spärrhjulet och förhindrar att fjädern laddar ur sig då den är uppdragen. 

Click Spring

Sperrkegel-feder

Ressort de cliquet


Visarställarm

435

Skjuter muffhjulet mot uppdragsdrivet då kronan trycks in och omvänt skjuter muffhjulet mot visarställhjulet då kronan dras ut. Visarställarmen samverkar med regeln, se även Detent. 

Clutch Lever

(Return Bar) (Yoke)

Wippe

Bascule


Muffhjul (Skjutdriv)

407

Det cylindriska hjulet i uppdraget med spärrtänder i den ena änden (mot uppdragsdriven), en skåra på mitten (för visarställarmen) och krökta tänder iden andra änden (mot visarställhjulet). Benämns ibland Castle wheel. 

Clutch Wheel

Kupplungstrieb

Pignon coulant


Kronhjul

420

 

(Se även Winding wheel) Hjulet som överför kraft från uppdragsdriven till spärrhjulet vid uppdrag.

 

  

Crown Wheel

Kronrad Roue

de Couronn


Kronhjulsring

422

 

Lagring för kronhjulet.

 

Crown Wheel Ring

Kronradring

Bague de roue de couronne


Gånghjul

705

 

Hjul som överför en impuls via hakstenarna och liverstenen till balansen. Kallas även steghjul eller ankarhjul. 

 

Escape Wheel

Hemmungsrad

Roue d'echappement


Ankarhjuldriv

230

 

Det driv vilket drivs av sekundhjulet.

 

Escape Wheel Pinion

Ankerradtrieb

Pignon d´échappement


Sekundhjul

224

 

Överför kraft från transporthjulet till gånghjulet. Ofta är sekundvisaren fästad vid detta hjul (liten sekundvisare). 

 

Fourth Wheel

Sekundenrad

Roue de secondeSpiral (plan)

734

 

En spiral vilken ligger helt i ett plan. Ingår i balansens svängningssystem. 

 

Hairspring (flat)

(Flach)spirale regliert

Spiral régelé (plat)


Timhjul

250

 

Hjul på vilket timvisaren är fästad, drivs av växelhjulets driv. Timhjulet är monterat på en tub vilken passar på minutröret med liten friktion. 

 

Hour Wheel

Stundenrad

Roue des heures


Fjäder

770

 

 

 

Ett långt härdat stålband som är lindat runt en axel och placerad i fjäderhuset vilket i sin tur driver löpverket. Kallas ibland drivfjäder. (I figuren ses fjädern inne i ett papprör)

 

 

 

Mainspring

Zugfeder

Ressort de barillet


Växelhjul

260

 

Ett hjul i visarväxeln vilket drivs av minutröret och i sin tur driver timhjulet. Vid visarställning dras växelhjulet av mellanhjulet. 

 

Minute Wheel

Wechselrad

Roue de minuterie


Gånghakens klove

 

125

 

 

 

Håller det övre lagret för gånghaken. 

 

 

Pallet Cock

Ankerkloben

Coq d'ancre


Gånghake

710

 Ankarformad detalj vilken dels spärrar gånghjulet och dels mottar en impuls vilken överförs till balansen via gaffeln och liverstenen. Kallas även ankare. 

Pallet Lever

Anker

Ancre


Spärrhjul

415

 

 

Ett hjul vilket låser fjäderhuset i en riktning men är även uppdragshjul verkande med kraft från kronhjulet.

 

 

Ratchet Wheel

Sperrad

Rochet


Ruckararm

300

Den del på ett verk, vid balansen, med vilket man ställer gångavvikelsen genom att ändra längden på spiralen. 

Regulator pointer

Rückerstiel

Flèche de raquette


Regelfjäder

445

Används för att regeln (443) skall komma i rätt position vid utdragande av ställ/uppdragsaxeln (401). Fungerar även som täckplatta vilken håller växelhjulet och visarställhjulet på plats. Kallas ibland Växelhjulsbrygga. 

Setting lever spring (Set Bridge)

Stellhebelfeder

Ressort de tirette


Regel

443

Regeln växlar mellan två spärrlägen för visarställarmen - visarställäge eller uppdragsläge. Styrs via den lilla tappen på regelns ena arm vilken passar in i ett spår i uppdragsaxeln. Kallas även Pull out piece eller Pull out spring. 

Set Lever

Stellhebel

Tirette


Regelfjäder

440

Fjäderbelaster visarställarmen och därmed indirekt regeln. Låser regeln då den är i ställposition. Kallas även Locking (Check) Spring. 

Set Spring

 

 Wippenfeder 

 

 Ressort de bascule


Visarställhjul

450

Visarställning sker genom att muffhjulet kommer i grepp med visarställningen (växelhjulet) via visarställhjulet. (Kallas även intermediate wheel)

Setting Wheel

Zeigerstellrad

Renvoi


Transporthjul

210

 

 

Överför kraft från centrumhjulet till sekundhjulet. 

 

 

Third Wheel

Kleinbodenrad

Roue moyenne


Centrumbrygga

110

 

 

 

 Bryggan som håller alla löpverkets hjul på plats.

 

 

 

Wheel Train Bridge

Räderwerk-brücke

Pont de rouage


Uppdragsbom

401

Axel på vilken uppdragskronan är fäst och med viken verket dras och visarna ställs. Den delvis fyrkantiga axeln går genom uppdragsdriven och muffhjulet. Kallas även Remontoirbom. 

Winding Stem

Aufzugwelle

Tige de remontoir


Uppdragsdriv

410

Överför kraft från muffhjulet till kronhjulet. Hjul med två uppsättningar kuggar, ett radiellt från centrum (mot muffhjulet) och ett med upprätta kuggar (mot kronhjulet). (Benämns ibland crown wheel) 

Winding Pinion

Aufzugrieb

Pignon de remontoir


Swedish/English dictionary

Amplitud   Amplitude Vinkeln som balansen beskriver från sitt viloläge till ena ändpunkten av sin rörelsebana.
Svängningsomfånget   Arc Dubbla amplituden, dvs vinkeln mellans balansens ändlägen.
Hjulaxel   Arbor Maskinelement som bär hjul och drivar. Vrids i en riktning kring axelcentrum.
Balans 720 Balance Oscillerande hjul vilket styr verkets takt i samverkan med spiralen och därmed ger rätt tid. Kallas även oro.
Balasklove    Balance cock En klove i vilken balansaxeln är lagrad.
Balanstappar   Balance Pivots Balansaxelns tappar vilka ofta är mycket känsliga och lagrade i ett stötskydd.
Spiral   Balance spring Den spiralformade fjädern som tillsammans med balansen reglerar urets gång.
Balansbom 723 Balance staff Den axel i viken balansen är fastsatt. Axeln är ofta lagrad med motstenar och stötskydd t ex Incabloc.
Anslagsstift   Banking pins Två stift vilka begränsar gånghakens rörelse.
Fjäderhus 182 Barrel Består av drivfjäder i en trumma och ett hjul vilket driver centrumhjulets driv.
Fjäderhusbom 195 Barrel arbor Centrum i fjäderhuset varpå drivfjädern lindas vid uppdragning kallas även fjäderhusaxel.
Fjäderhusbrygga   Barrel bridge Den brygga I vilken fjäderhuset är lagrat.
    Barrel hook En krok eller slitt på insidan av fjäderhuset i vilken drivfjädern är fästad.
Lagring   Bearing Lager, i ett verk är flera lager utförda med stenar (jewels) av syntetiska rubiner, speciellt i lager där axeln svänger snabbt.
Halvsvängning   Beat En rörelse av balansen från det ena vändläget till det andra. Svängning motsvarar två halvsvängningar. (Frekvens är antalet svängningar av balansen; dvs fram och  tillbaks under en sekund)
Fasning   Bevel Flat slipad kantyta på metaller eller stenar.
Infattning   Bezel Ring runt urtavlan ofta hållare av glaset och /eller försedd med graderad skala för tachymeterfunktion eller minutinställning på t ex dykarur.
Verkplatta   Bottom plate  
    Brace Haken eller fästet på den yttre änden av drivfjädern.
Brygga   Bridge Lagerstycke, med två fötter som fästen, i vilka lagren för hjulaxlarna är fästade.
Caliber   Calibre Annat namn på urverk, är kopplat till storlek och beteckning.
Minutrör 240 Cannon Pinion Ihålig axel på vilken minutvisaren är monterad. Minutröret är oftast pressat med friktion mot centrumhjulets axel. På detta sätt kan visarna ställas, dvs verket frikopplas genom att minutröret slirar på centrumaxeln.
Motsten, övre 315 Cap jewel (End stone) Den flata stenen mot vilken en axel är axiellt lagrad.
Motsten, undre 332 Cap jewel (End stone) Den flata stenen mot vilken en axel är axiellt lagrad.
Motstensplatta   Cap jewel plate Äldre typ av fixering av motsten, jämför stötsäkring.
Boett   Case Urhus i vilket verket är monterat.
Centrumhjul 201 Center Wheel (2nd) Drivs av fjäderhushjulet och driver i sin tur transporthjulets driv. Minutröret är fästat på centrumhjulets axel.
Centumsekund   Centre Seconds Centrumsekundvisaren är fästad på en axel viken går genom ett hål i centrumhjulets axel. Tim-, minut- och sekundvisarna är på detta vis fästade i samma punkt på urtavlans centrum.
    Chapter Ring Cirkeln på urtavlan där markeringar eller siffror anger  timmar och minuter. 
    Check Spring  
Spärrhake 425 Click Spärr som förhindrar att drivfjädern laddar ur sig då den är uppdragen, spärren hålls inne med hjälp av en spärrfjäder mot spärrhjulet.
Spärrfjäder 430 Click Spring Fjädern som trycker in spärrhaken i spärrhjulet och förhindrar att fjädern laddar ur sig då den är uppdragen.
    Club Tooth Formen på gånghjulets tänder hos ett modernt verk.
Visarställarm 435 Clutch Lever Skjuter muffhjulet mot uppdragsdrivet då kronan trycks in och omvänt skjuter muffhjulet mot visarställhjulet då kronan dras ut. Visarställarmen samverkar med regeln, se även Detent. Kallas även Return Bar.
Muffhjul (Skjutdriv) 407 Clutch Wheel Det cylindriska hjulet i uppdraget med spärrtänder i den ena änden (mot uppdragsdriven), en skåra på mitten (för visarställarmen) och krökta tänder iden andra änden (mot visarställhjulet). Benämns ibland Castle wheel.
Klove   Cock Ett lagerstycke (liten brygga) med ett fäste (fot), håller delar som inte är fästade i huvudbryggorna, t ex balanskloven och gånghakkloven.
    Collet En ring av mässing fästad på balansens axel vid vilken inneränden av spiralen är fästad.
Täckplatta   Cover Plate T ex den täckplatta som håller växelhjulet och visarställhjulet på plats
    Crescent Urtaget i säkerhetsrullen i viket fingret i hakklykan kan passera.
Kronhjul 420 Crown Wheel (Se även Winding wheel) Hjulet som överför kraft från uppdragsdriven till spärrhjulet vid uppdrag.
Kronhjulsring 422 Crown Wheel Ring Lagring för kronhjulet.
    Curb Pins De två pinnarna fästade vid (the regulator ring) vilka glider utefter spiralen då ruckaren vrids. 
Spärrläge   Detent Del som håller annan del i visst läge eller vissa lägen. T ex har regeln två spärrlägen för visarställarmen - visarställäge och uppdragsläge.
Detentfjäder   Detent Spring Rak planfjäder för låsning av en rörelse i visst eller vissa lägen.
Urtavla   Dial  Den synliga delen av ett ur vilken visar tiden.
Ställsystem   Dial Train Se Motion works
Dubbla rullar   Double Roller Två skivor monterade på balansaxeln den mindre utgör säkerhetsrullen och den större liverrullen.
Fall   Drop Gånghjulets fria rörelse mellan impulsen och nästa låsning av hakstenen..
Fjäderhus   Drum Se barrel.
    Duration Den  tid ett ur går på en uppdragning.
Råverk   Ebauches Grunddelar till ett urverk vilket måste kompletteras med gångsystem mm.
Gånghjul 705 Escape Wheel Hjul som överför en impuls via hakstenarna och liverstenen till balansen. Kallas även steghjul eller ankarhjul.
Ankarhjuldriv 230 Escape Wheel Pinion Det driv vilket drivs av sekundhjulet.
Gång   Escapement Består av gånghaken och gånghjulet. Överför kraft till balansen.
Balkgång   Foliot  En tidig typ av balans vilken använder en svängande arm (balk) fästad vid en spindelgång med justerbara vikter för reglering av gången.
Gaffel   Fork Den övre gaffelformade änden av gånghaken.
Sekundhjul 224 Fourth Wheel Överför kraft från transporthjulet till gånghjulet. Ofta är sekundvisaren fästad vid detta hjul (liten sekundvisare).
Fjäderhushjul   Great (Main) wheel Första hjulet i löpverket driver centrumhjulet.
Säkerhetskniv   Guard Pin Se safety pin.
Spiral (Bréguet)   Hairspring (Bréguet) En spiral i vilken det yttre varvet höjts upp från spiralens plan i en så kallad bréguetkurva. Spiralen arbetar då på ett mer likformigt sätt. Ingår i balansens svängningssystem. Kallas även Over-coil.
Spiral (plan) 734 Hairspring (flat) En spiral vilken ligger helt i ett plan. Ingår i balansens svängningssystem.
Visare   Hands Visar tiden, timmar, minuter och sekunder.
    Horns De svängda topparna på gånghakens gaffel.
Timhjul 250 Hour Wheel Hjul på vilket timvisaren är fästad, drivs av växelhjulets driv. Timhjulet är monterat på en tub vilken passar på minutröret med liten friktion.
Impuls   Impulse  Den period under vilken gånghjulet ger en kraft (impuls) till hakstenen.
Liversten   Impulse Jewel Impulssten monterad på liverrullen tar emot en impuls från gånghakens gaffelklyka. Kallas även Ruby pin. (Se även Roller jewel) 
Liverrulle   Impulse Roller (se öven Roller  table)
Incablock   Incablock En typ av flera stötskydd för balanstappar med en lyrformad fjädring ovanpå motstenen. Andra typer är Tri-shock och Kif. 
Ruckarm 301 Index Se Regulator.
Mellanhjul 203 Intermediate Wheel Litet hjul mellan muffhjulet och växelhjulet. Används vid visarställning.
Uppdraget   Keyless Works Uppdrags- och ställmekanism.
Drivtänder   Leaf  Each tooth of a cut pinion is called a leaf
Gånghake 710 Lever (Pallet) Se Pallet Fork.
Regelfjäder 440 Set Spring Låser regeln då den är i ställposition. Kallas även Locking (Check) Spring.
Fjäderhushjul   Main Wheel Se Great Wheel.
Fjäder 770 Mainspring Ett långt härdat stålband som är lindat runt en axel och placerad i fjäderhuset vilket i sin tur driver löpverket. Kallas ibland drivfjäder.
Växelhjul 260 Minute Wheel Ett hjul i visarväxeln vilket drivs av minutröret och i sin tur driver  timhjulet. Vid visarställning dras växelhjulet av mellanhjulet.
Visarväxel   Motion Work Mekanismen under urtavlan bestående av - minutrör, timhjul och växelhjul med drivar - viken sköter kopplingen mellan verket och minut och timvisarna. (Kallas även Dial train och Ställsystem)
Urverk   Movement En klockas underverk!
Stenhål   Oil Sink Liten försänkning kring ett axelhål i verkplattan eller en brygga avsedd att hålla olja till axeltappen.
Prel   Overbanking En felfunktion hos gånghaken under vilken den växlar från ett anslagsstift till det andra utan att släppas av liverstenen.
Spiral (Bréguet)   Over-coil Se Hairspring Bréguet.
Gånghake 710 Pallet Fork Ankarformad detalj vilken dels spärrar gånghjulet och dels mottar en impuls vilken överförs till balansen via gaffeln och liverstenen. Kallas även ankare.
Hakklove   Pallet Bridge Liten platta som är monterad på verkplattan och i vilken gånghakens axel är lagrad.
Hakklyka     Del av gånghaken vilken ger impuls till liverstenen, kallas även gaffel
Haksten   Pallet Jewel Den del av gånghaken  som tar en impuls från gånghjulet och överför den till balansen vid varje balanssvängning via gånghakens gaffel och liverstenen.
Ankarbom 714 Pallet Staff Gånghakens axel.
Spärrhake   Pawl Se Click.
Verkplatta   Pillar Plate Den undre huvudplattan i verket. Urtavlan är fästad vid verkplattans botten.
Bussningar   Pillars Metal pieces which hold the plates together the correct distance apart
Driv   Pinion De mindre kuggarna (ofta) fästade vid en hjulaxel vilka annat hjul driver.
Axeltapp   Pivot Den tunna änden av en rörlig axel. 
Platta   Plate  
Regel   Pull out Spring Se set lever.
Spärranordning   Ratchet Se spärrhjul.
Spärrhjul 415 Ratchet Wheel Ett hjul vilket låser fjäderhuset i en riktning men är även uppdragshjul verkande med kraft från kronhjulet
Gångavvikelse   Rate Hur mycket ett verk drar sig + eller -.
    Recoil Click En spärrhake vilkens utformning förhindrar överdragning av drivfjädern.
Ruckararm 301 Regulator (Index) Den del på ett verk, vid balansen, med vilket man ställer gångavvikelsen genom att ändra längden på spiralen.
Repeterverk   Repeater Ett verk som slår senaste heltimme genom en knapptryckning.
Viarställarm 435 Return Bar Se Clutch Lever
    Return Spring  
Liversten   Roller Jewel Se Impulse jewel.
Liverrulle   Roller Table Kallas även ankarrulle. (se även Impulse Roller)
Säkerhetskniv   Safety or Guard Pin Ett tunt finger fästat under gånghakens gaffel vilket samverkar med säkerhetsrullen för att förhindra prel (overbanking).
Säkerhetsrulle   Safety Roller Säkerhetsrulle, liten rulle placerad ovanför liverrullen, har en litet halvmåneformat urtag i vilket säkerhetskniven kan passera då balansen befinner sig i sitt mittläge.
Växelhjulsbrygga 445 Set Bridge Den täckplatta som håller växelhjulet och visarställhjulet på plats. 
Regel 443 Set Lever Regeln växlar mellan två spärrlägen för visarställarmen - visarställäge eller uppdragsläge. Styrs via den lilla tappen på regelns ena arm vilken passar in i ett spår i uppdragsaxeln. Kallas även Pull out piece eller Pull out spring.
Regelfjäder 440 Set Spring Fjäderbelaster visarställarmen och därmed indirekt regeln.
Visarställhjul 450 Setting Wheel  Visarställning sker genom att kronhjulet kommer i grepp med visarställningen (växelhjulet) via visarställhjulet. (Kallas även intermediate wheel (be))
Stötsäkring   Shock Absorber Balansens axeltappar är skyddade från stötar genom att lagringen är gjord rörlig och fjädrande både axiellt och radiellt, ofta i form av ett Incablock.
    Solid Banking  
Fjäderbricka   Spring Washer Bricka ofta använd på timhjulets axel mellan hjulet och urtavlan.
Axel   Staff En lagrad axeltapp oftast menas balansaxeln.
Fötter   Steady Pins Tappar på bryggors eller klovars undersida vilka stabiliserar bryggans eller klovens läge.
Remontoirbom 401 Stem Se Winding stem.
Ytterfäste   Stud En metallbit fästad vid balansbryggan i vilken den yttre änden av spiralen är fästad.
Centrumsekund   Sweep Seconds Se Centre Seconds
Transporthjul 210 Third Wheel Överför kraft från centrumhjulet till sekundhjulet
Balansskruvar   Timing Screws De skruvar utefter balansens omkrets med vilka man kan öka eller minska balansens effektiva diameter.
Ur   Timepiece  Apparat utan slagverk som åskådliggör tidens gång. Kallas ibland bit på svenska.
Remontoirbom 401 Winding Stem Axel på vilken uppdragskronan är fästad och med viken verket dras och visarna ställs. Den delvis fyrkantiga axeln går genom uppdragsdriven och muffhjulet. Kallas även Stem.
Hjul   Wheel Cirkulara delar med tänder skurna längs omkretsen och fästade vid en axel. Dessa delar (kugghjul) utgör huvuddel av löpverket. 
Löpverk, hjulverk   Wheel Train Hjul och drivar mellan bottnarna i uret inkluderande fjäderhuset, centumhjulet, mellanhjulet och sekundhjulet. Löpverket definieras ibland som utväxlingen från centrumaxeln till gångpartiet. Kallas ibland going train.
Löpverksbrygga   Wheel Train Bridge Den stora brygga i vilken hjulen i löpverket är lagrade.
Uppdragsdriv 410 Winding Pinion Överför kraft från muffhjulet till kronhjulet. Hjul med två uppsättningar kuggar, ett radiellt från centrum (mot muffhjulet) och ett med upprätta kuggar (mot kronhjulet). (Benämns ibland crown wheel)
Uppdragskrona   Winding Button Räfflad knopp med vilken uret dras upp och visarna ställs. 
Kronhjul 420 Winding wheel (Se även Crown Wheel) Hjulet som överför kraft från uppdragsdriven till spärrhjulet vid uppdrag.