PT’s Watch Dictionary   Back to home

26 October 2002

 

 

Amplitud

 

Amplitude

Vinkeln som balansen beskriver från sitt viloläge till ena ändpunkten av sin rörelsebana.

Svängningsomfånget

 

Arc

Dubbla amplituden, dvs vinkeln mellans balansens ändlägen.

Hjulaxel

 

Arbor

Maskinelement som bär hjul och drivar. Vrids i en riktning kring axelcentrum.

Balans

720

Balance

Oscillerande hjul vilket styr verkets takt i samverkan med spiralen och därmed ger rätt tid. Kallas även oro.

Balasklove

 

Balance cock

En klove i vilken balansaxeln är lagrad.

Balanstappar

 

Balance Pivots

Balansaxelns tappar vilka ofta är mycket känsliga och lagrade i ett stötskydd.

Spiral

 

Balance spring

Den spiralformade fjädern som tillsammans med balansen reglerar urets gång.

Balansbom

723

Balance staff

Den axel i viken balansen är fastsatt. Axeln är ofta lagrad med motstenar och stötskydd t ex Incabloc.

Anslagsstift

 

Banking pins

Två stift vilka begränsar gånghakens rörelse.

Fjäderhus

182

Barrel

Består av drivfjäder i en trumma och ett hjul vilket driver centrumhjulets driv.

Fjäderhusbom

195

Barrel arbor

Centrum i fjäderhuset varpå drivfjädern lindas vid uppdragning kallas även fjäderhusaxel.

Fjäderhusbrygga

 

Barrel bridge

Den brygga I vilken fjäderhuset är lagrat.

 

 

Barrel hook

En krok eller slitt på insidan av fjäderhuset i vilken drivfjädern är fästad.

Lagring

 

Bearing

Lager, i ett verk är flera lager utförda med stenar (jewels) av syntetiska rubiner, speciellt i lager där axeln svänger snabbt.

Halvsvängning

 

Beat

En rörelse av balansen från det ena vändläget till det andra. Svängning motsvarar två halvsvängningar. (Frekvens är antalet svängningar av balansen; dvs fram och  tillbaks under en sekund)

Fasning

 

Bevel

Flat slipad kantyta på metaller eller stenar.

Infattning

 

Bezel

Ring runt urtavlan ofta hållare av glaset och /eller försedd med graderad skala för tachymeterfunktion eller minutinställning på t ex dykarur.

Verkplatta

 

Bottom plate

 

 

 

Brace

Haken eller fästet på den yttre änden av drivfjädern.

Brygga

 

Bridge

Lagerstycke, med två fötter som fästen, i vilka lagren för hjulaxlarna är fästade.

Caliber

 

Calibre

Annat namn på urverk, är kopplat till storlek och beteckning.

Minutrör

240

Cannon Pinion

Ihålig axel på vilken minutvisaren är monterad. Minutröret är oftast pressat med friktion mot centrumhjulets axel. På detta sätt kan visarna ställas, dvs verket frikopplas genom att minutröret slirar på centrumaxeln.

Motsten, övre

315

Cap jewel

(End stone) Den flata stenen mot vilken en axel är axiellt lagrad.

Motsten, undre

332

Cap jewel

(End stone) Den flata stenen mot vilken en axel är axiellt lagrad.

Motstensplatta

 

Cap jewel plate

Äldre typ av fixering av motsten, jämför stötsäkring.

Boett

 

Case

Urhus i vilket verket är monterat.

Centrumhjul

201

Center Wheel (2nd)

Drivs av fjäderhushjulet och driver i sin tur transporthjulets driv. Minutröret är fästat på centrumhjulets axel.

Centumsekund

 

Centre Seconds

Centrumsekundvisaren är fästad på en axel viken går genom ett hål i centrumhjulets axel. Tim-, minut- och sekundvisarna är på detta vis fästade i samma punkt på urtavlans centrum.

 

 

Chapter Ring

Cirkeln på urtavlan där markeringar eller siffror anger  timmar och minuter.

 

 

Check Spring

 

Spärrhake

425

Click

Spärr som förhindrar att drivfjädern laddar ur sig då den är uppdragen, spärren hålls inne med hjälp av en spärrfjäder mot spärrhjulet.

Spärrfjäder

430

Click Spring

Fjädern som trycker in spärrhaken i spärrhjulet och förhindrar att fjädern laddar ur sig då den är uppdragen.

 

 

Club Tooth

Formen på gånghjulets tänder hos ett modernt verk.

Visarställarm

435

Clutch Lever

Skjuter muffhjulet mot uppdragsdrivet då kronan trycks in och omvänt skjuter muffhjulet mot visarställhjulet då kronan dras ut. Visarställarmen samverkar med regeln, se även Detent. Kallas även Return Bar.

Muffhjul (Skjutdriv)

407

Clutch Wheel

Det cylindriska hjulet i uppdraget med spärrtänder i den ena änden (mot uppdragsdriven), en skåra på mitten (för visarställarmen) och krökta tänder iden andra änden (mot visarställhjulet). Benämns ibland Castle wheel.

Klove

 

Cock

Ett lagerstycke (liten brygga) med ett fäste (fot), håller delar som inte är fästade i huvudbryggorna, t ex balanskloven och gånghakkloven.

 

 

Collet

En ring av mässing fästad på balansens axel vid vilken inneränden av spiralen är fästad.

Täckplatta

 

Cover Plate

T ex den täckplatta som håller växelhjulet och visarställhjulet på plats

 

 

Crescent

Urtaget i säkerhetsrullen i viket fingret i hakklykan kan passera.

Kronhjul

420

Crown Wheel

(Se även Winding wheel) Hjulet som överför kraft från uppdragsdriven till spärrhjulet vid uppdrag.

Kronhjulsring

422

Crown Wheel Ring

Lagring för kronhjulet.

 

 

Curb Pins

De två pinnarna fästade vid (the regulator ring) vilka glider utefter spiralen då ruckaren vrids.

Spärrläge

 

Detent

Del som håller annan del i visst läge eller vissa lägen. T ex har regeln två spärrlägen för visarställarmen - visarställäge och uppdragsläge.

Detentfjäder

 

Detent Spring

Rak planfjäder för låsning av en rörelse i visst eller vissa lägen.

Urtavla

 

Dial

Den synliga delen av ett ur vilken visar tiden.

Ställsystem

 

Dial Train

Se Motion works

Dubbla rullar

 

Double Roller

Två skivor monterade på balansaxeln den mindre utgör säkerhetsrullen och den större liverrullen.

Fall

 

Drop

Gånghjulets fria rörelse mellan impulsen och nästa låsning av hakstenen..

Fjäderhus

 

Drum

Se barrel.

 

 

Duration

Den  tid ett ur går på en uppdragning.

Råverk

 

Ebauches

Grunddelar till ett urverk vilket måste kompletteras med gångsystem mm.

Gånghjul

705

Escape Wheel

Hjul som överför en impuls via hakstenarna och liverstenen till balansen. Kallas även steghjul eller ankarhjul.

Ankarhjuldriv

230

Escape Wheel Pinion

Det driv vilket drivs av sekundhjulet.

Gång

 

Escapement

Består av gånghaken och gånghjulet. Överför kraft till balansen.

Balkgång

 

Foliot

En tidig typ av balans vilken använder en svängande arm (balk) fästad vid en spindelgång med justerbara vikter för reglering av gången.

Gaffel

 

Fork

Den övre gaffelformade änden av gånghaken.

Sekundhjul

224

Fourth Wheel

Överför kraft från transporthjulet till gånghjulet. Ofta är sekundvisaren fästad vid detta hjul (liten sekundvisare).

Fjäderhushjul

 

Great (Main) wheel

Första hjulet i löpverket driver centrumhjulet.

Säkerhetskniv

 

Guard Pin

Se safety pin.

Spiral (Bréguet)

 

Hairspring (Bréguet)

En spiral i vilken det yttre varvet höjts upp från spiralens plan i en så kallad bréguetkurva. Spiralen arbetar då på ett mer likformigt sätt. Ingår i balansens svängningssystem. Kallas även Over-coil.

Spiral (plan)

734

Hairspring (flat)

En spiral vilken ligger helt i ett plan. Ingår i balansens svängningssystem.

Visare

 

Hands

Visar tiden, timmar, minuter och sekunder.

 

 

Horns

De svängda topparna på gånghakens gaffel.

Timhjul

250

Hour Wheel

Hjul på vilket timvisaren är fästad, drivs av växelhjulets driv. Timhjulet är monterat på en tub vilken passar på minutröret med liten friktion.

Impuls

 

Impulse

Den period under vilken gånghjulet ger en kraft (impuls) till hakstenen.

Liversten

 

Impulse Jewel

Impulssten monterad på liverrullen tar emot en impuls från gånghakens gaffelklyka. Kallas även Ruby pin. (Se även Roller jewel)

Liverrulle

 

Impulse Roller

(se öven Roller  table)

Incablock

 

Incablock

En typ av flera stötskydd för balanstappar med en lyrformad fjädring ovanpå motstenen. Andra typer är Tri-shock och Kif.

Ruckarm

301

Index

Se Regulator.

Mellanhjul

203

Intermediate Wheel

Litet hjul mellan muffhjulet och växelhjulet. Används vid visarställning.

Uppdraget

 

Keyless Works

Uppdrags- och ställmekanism.

Drivtänder

 

Leaf

Each tooth of a cut pinion is called a leaf

Gånghake

710

Lever (Pallet)

Se Pallet Fork.

Regelfjäder

440

Set Spring

Låser regeln då den är i ställposition. Kallas även Locking (Check) Spring.

Fjäderhushjul

 

Main Wheel

Se Great Wheel.

Fjäder

770

Mainspring

Ett långt härdat stålband som är lindat runt en axel och placerad i fjäderhuset vilket i sin tur driver löpverket. Kallas ibland drivfjäder.

Växelhjul

260

Minute Wheel

Ett hjul i visarväxeln vilket drivs av minutröret och i sin tur driver  timhjulet. Vid visarställning dras växelhjulet av mellanhjulet.

Visarväxel

 

Motion Work

Mekanismen under urtavlan bestående av - minutrör, timhjul och växelhjul med drivar - viken sköter kopplingen mellan verket och minut och timvisarna. (Kallas även Dial train och Ställsystem)

Urverk

 

Movement

En klockas underverk!

Stenhål

 

Oil Sink

Liten försänkning kring ett axelhål i verkplattan eller en brygga avsedd att hålla olja till axeltappen.

Prel

 

Overbanking

En felfunktion hos gånghaken under vilken den växlar från ett anslagsstift till det andra utan att släppas av liverstenen.

Spiral (Bréguet)

 

Over-coil

Se Hairspring Bréguet.

Gånghake

710

Pallet Fork

Ankarformad detalj vilken dels spärrar gånghjulet och dels mottar en impuls vilken överförs till balansen via gaffeln och liverstenen. Kallas även ankare.

Hakklove

 

Pallet Bridge

Liten platta som är monterad på verkplattan och i vilken gånghakens axel är lagrad.

Hakklyka

 

 

Del av gånghaken vilken ger impuls till liverstenen, kallas även gaffel

Haksten

 

Pallet Jewel

Den del av gånghaken  som tar en impuls från gånghjulet och överför den till balansen vid varje balanssvängning via gånghakens gaffel och liverstenen.

Ankarbom

714

Pallet Staff

Gånghakens axel.

Spärrhake

 

Pawl

Se Click.

Verkplatta

 

Pillar Plate

Den undre huvudplattan i verket. Urtavlan är fästad vid verkplattans botten.

Bussningar

 

Pillars

Metal pieces which hold the plates together the correct distance apart

Driv

 

Pinion

De mindre kuggarna (ofta) fästade vid en hjulaxel vilka annat hjul driver.

Axeltapp

 

Pivot

Den tunna änden av en rörlig axel.

Platta

 

Plate

 

Regel

 

Pull out Spring

Se set lever.

Spärranordning

 

Ratchet

Se spärrhjul.

Spärrhjul

415

Ratchet Wheel

Ett hjul vilket låser fjäderhuset i en riktning men är även uppdragshjul verkande med kraft från kronhjulet

Gångavvikelse

 

Rate

Hur mycket ett verk drar sig + eller -.

 

 

Recoil Click

En spärrhake vilkens utformning förhindrar överdragning av drivfjädern.

Ruckararm

301

Regulator (Index)

Den del på ett verk, vid balansen, med vilket man ställer gångavvikelsen genom att ändra längden på spiralen.

Repeterverk

 

Repeater

Ett verk som slår senaste heltimme genom en knapptryckning.

Viarställarm

435

Return Bar

Se Clutch Lever

 

 

Return Spring

 

Liversten

 

Roller Jewel

Se Impulse jewel.

Liverrulle

 

Roller Table

Kallas även ankarrulle. (se även Impulse Roller)

Säkerhetskniv

 

Safety or Guard Pin

Ett tunt finger fästat under gånghakens gaffel vilket samverkar med säkerhetsrullen för att förhindra prel (overbanking).

Säkerhetsrulle

 

Safety Roller

Säkerhetsrulle, liten rulle placerad ovanför liverrullen, har en litet halvmåneformat urtag i vilket säkerhetskniven kan passera då balansen befinner sig i sitt mittläge.

Växelhjulsbrygga

445

Set Bridge

Den täckplatta som håller växelhjulet och visarställhjulet på plats.

Regel

443

Set Lever

Regeln växlar mellan två spärrlägen för visarställarmen - visarställäge eller uppdragsläge. Styrs via den lilla tappen på regelns ena arm vilken passar in i ett spår i uppdragsaxeln. Kallas även Pull out piece eller Pull out spring.

Regelfjäder

440

Set Spring

Fjäderbelaster visarställarmen och därmed indirekt regeln.

Visarställhjul

450

Setting Wheel

Visarställning sker genom att kronhjulet kommer i grepp med visarställningen (växelhjulet) via visarställhjulet. (Kallas även intermediate wheel (be))

Stötsäkring

 

Shock Absorber

Balansens axeltappar är skyddade från stötar genom att lagringen är gjord rörlig och fjädrande både axiellt och radiellt, ofta i form av ett Incablock.

 

 

Solid Banking

 

Fjäderbricka

 

Spring Washer

Bricka ofta använd på timhjulets axel mellan hjulet och urtavlan.

Axel

 

Staff

En lagrad axeltapp oftast menas balansaxeln.

Fötter

 

Steady Pins

Tappar på bryggors eller klovars undersida vilka stabiliserar bryggans eller klovens läge.

Remontoirbom

401

Stem

Se Winding stem.

Ytterfäste

 

Stud

En metallbit fästad vid balansbryggan i vilken den yttre änden av spiralen är fästad.

Centrumsekund

 

Sweep Seconds

Se Centre Seconds

Transporthjul

210

Third Wheel

Överför kraft från centrumhjulet till sekundhjulet

Balansskruvar

 

Timing Screws

De skruvar utefter balansens omkrets med vilka man kan öka eller minska balansens effektiva diameter.

Ur

 

Timepiece

Apparat utan slagverk som åskådliggör tidens gång. Kallas ibland bit på svenska.

Remontoirbom

401

Winding Stem

Axel på vilken uppdragskronan är fästad och med viken verket dras och visarna ställs. Den delvis fyrkantiga axeln går genom uppdragsdriven och muffhjulet. Kallas även Stem.

Hjul

 

Wheel

Cirkulara delar med tänder skurna längs omkretsen och fästade vid en axel. Dessa delar (kugghjul) utgör huvuddel av löpverket.

Löpverk, hjulverk

 

Wheel Train

Hjul och drivar mellan bottnarna i uret inkluderande fjäderhuset, centumhjulet, mellanhjulet och sekundhjulet.

Löpverket definieras ibland som utväxlingen från centrumaxeln till gångpartiet. Kallas ibland going train.

Löpverksbrygga

 

Wheel Train Bridge

Den stora brygga i vilken hjulen i löpverket är lagrade.

Uppdragsdriv

410

Winding Pinion

Överför kraft från muffhjulet till kronhjulet. Hjul med två uppsättningar kuggar, ett radiellt från centrum (mot muffhjulet) och ett med upprätta kuggar (mot kronhjulet). (Benämns ibland crown wheel)

Uppdragskrona

 

Winding Button

Räfflad knopp med vilken uret dras upp och visarna ställs.

Kronhjul

420

Winding wheel

(Se även Crown Wheel) Hjulet som överför kraft från uppdragsdriven till spärrhjulet vid uppdrag.

 

Back to home